ده من ! من به تو می اندیشم...

                                            
شهرام خان آهسته --- در عکس زیر بالا حمید دانش در کنار ایشان می باشد.